Joe YAMANAKA

Dedicate to Mr. Yusaku Matsuda

piano by Mickie Yoshino

more: Mickie Yoshino Official Web Site NYRF